Our Instructors

     Team of  777BODYWORKS

SAKURA  KAWAMURA

RISA OGUMA

AKIKO OIKAWA

MADOKA OKA

MARI SUZUKI

MIYUKO NAKAGAWA

Hitomi Tsuzuki

 SHIHO YOTSUHASHI

HITOMI YONAHA

YASUKO TAKANOSE

HARUNA OHASHI

HIROKA ABE

KATSURA IWAI

  NAOKO HATANO

NOZOMI KATANO

MARITO TAKAYAMA

AYUMI MIURA

SACHIKO ITO

Mieko Sawada